Image by Ellery Sterling

REGLER OCH ARRANGEMANG

Läs mer om våra regler och information om olika arrangemang

Nedan finner ni FK Fenans regler för våra olika event. Specifika regler för mestefiskare listas under Mestefiskare-sidan.

Klubbrekord

Klubbrekord registreras med vikt vägd med godkänd våg, längd, bild, datum samt vittne.

GGA-Fiske

GGA-fiske är en tävling som sätter er mångsidighet på prov. För att ta hem första priset behöver du den längsta sammanlagda totallängden på, fem abborrar, tre gösar och två gäddor.

 

För att delta behöver ni följa dessa regler;
Max tre tävlande per båt, samt max tre spön per båt, det vill säga, fiskar du på egenhand i båt får du använda dig utav tre spön, åker ni tre i en båt, ett spö per person.

Flytväst/flytoverall ska användas om ni använder båt.

Rapportering av fångst sker löpande via appen, alternativt skickat foto till tävlingsledaren.

Start 07:00 vid klubbstugan, där efter tar ni er till vilket fiskevatten ni vill, slut 20:00 och återsamling vid klubbstugan.

FK Fenans Gäddfiskeserie

Tävlingen arrangeras vid fyra tillfällen under året.

Tävlingsvattnet utses av styrelsen och därefter av de tävlande vid varje tillfälle

Tävlingstiden skall vara minst 4 timmar med beräknad start tidigast 08.00.

Tävlingstiden längd beslutas för varje tillfälle, beroende på väder och eventuell fikapaus.

Tävlande har egen båt eller plats i båt.

Tävlande skall vara tillbaka på startplatsen på beslutad tid.

Fiske får ske med endast ett spö per deltagare.

Mete med levande bete är tillåtet.

Fisk kan återsättas med väl dokumenterat foto med fisken på måttbrädan.

De tre längsta gäddornas sammanlagda längd räknas per fisketillfälle.

Vandring pris till den som får de lägsta platssiffrorna 2 av 3 tävlingar, vid samma

platssiffra vinner den som har den längsta gäddan.

Vandringspris efter Fenas regler.

Flytväst, flytoverall eller likvärdigt skall bäras.

Anmälan sker före start på plats, eller på annat påtalat sätt

FK Fenans Gösfiske

Tävlingen förlägges Lördag vecka 26 eller 27 i Hären.

Tävlingstiden är 18.00 till 24.00.

Tävlande har egen båt eller plats i båt.

Fiske får ske med ett spö per deltagare.

Fiske sker med articifiella beten och mete med levande bete.

Minimått som är 45 centimeter.

Vandringspris till tyngsta gös.

Djuprigg ej tillåtet.

Flytvästen, flytoverall och likvärdigt skall bäras.

Startavgiften är 50 kronor per deltagare och delas ut till tyngsta gös.

FK Fenans Abborrfiske längd serie

Tävlingen förläggs fyra gånger under året.

Tävlingstiden är minst 4 timmar med beräknad start tidigast 08:00.

Tävlande får inte fiska i vattnet från måndagen till tävlingsdagen.

Tävlande har sin egen båt eller plats i båt.

Fisket får ske med ett spö per deltagare. Antalet i båten avgör varje båt för sig.

Ekolod och gps är tillåtet.

Fisket sker med articifiella beten, mete med agn är tillåtet.

Om fisken ej skall återutsättas, skall den avlivas.

Mätbräda eller liknande tillhandahålles av arrangören.

Fisken kan fotograferas på mätbräda, om man vill släppa tillbaka fisken.

Segrar gör den som har den största sammanlagda längden av 3 abborrar.

Vandringspris till de två sammanlagda med lägsta plattsiffror.

Vid lika platssiffra, avgör de längsta abborrar 2 av 3 tävlingar

Anmälan senast torsdag kväll före tävlingsdag.

Flytväst, flytoverall eller likvärdigt skall bäras.

FK Fenans Abborrfiske

Tävlingen innehåller 4 deltävlingar, som förläggs till lördagar under hösten.

Tävlingstiden är minst 4 timmar, med beräknad start tidigast 8:00.

Tävlande har sin egen båt eller plats i båt.

Fiske för ske med ett spö per deltagare, antalet i båten avgör varje båt för sig.

Ekolod och GPS är tillåtet.

Fisket sker ned articifiella beten, mete med agn är tillåtet.

Fisken skall avlivas.

Endast abborre räknas och högsta totalvikt, Vid lika vikt räknas antalet.

Vandringspris till de tre sammanlagt lägsta plattsiffrorna.

Vid lika platssiffra räknas högsta vikt på 3 av 4 tävlingar

Anmälan senast torsdag kväll före tävlingsdagen.

Flytväst, flytoverall eller likvärdigt skall bäras.

FK Fenans båtfiske

Tävlingen förläggs till andra söndagen i september i Hären.

Tävlingstiden är minst 4 timmar med beräknad start tidigast 08:00.

Tävlande har egen båt eller plats i båt, ett lag består av två personer.

Fisket får ske med ett kastspö per deltagare.

Ekolod och GPS är tillåtet.

Fisket sker med articifiella beten, agnad krok är förbjudet.

Poäng delas ut, 10 poäng per gädda, 2 poäng per abborre, Minimilängd gädda 40 cm.

Om någon är själv i båten ges 10 poäng för gädda och 4 poäng för abborre.

Vandrings delas ut till största gädda och största abborre.

Flytväst, flytoverall eller liknande skall bäras.

12 Timmars pimpel

Tävlingen förläggs till senare delen av vintern.

Tävlingen gäller tremannalag.

Endast abborre räknas.

Segrar gör det lag som har störst sammanlagd vikt.

Tävlingen startar 06:00 och slutar 18:00, då skall vara tillbaka på startplatsen.

Tävlande väljer själva vatten, under förutsättning att de har tillstånd för fisket.

Vandringspris till det segrande laget.

Anmälan senast torsdag kväll före tävlingsdag.

FK Fenans 24-timmars lagfiske 14:00 - 14:00

Fiskeplats, startplats och förläggningsplats är vid Svämmudden i norra delen av Svanshalsen (Hyltesjön).

Startavgiften är 200 kronor per lag.

Områdets storlek bestäms efter antalet startande lag.

Ett lag innehåller 4 deltagare. Två deltagare fiskar och byte sker sker fritt. Den som har avslutat sitt fiskepass skall notera sin fångst på avsedd tavla. Fiske får ske fritt över hela tävlingsområdet frånsett eventuella bryggor och platser som anges vid start.

Fiske får ske med Mete, Spinn eller sk. Gäddmete. Används fisk som bete skall denna tagas av den egna fångsten. Vid bottenmete får användas en trekrok eller tre enkelkrokar.

Fiske får ske med endast ett spö. Mäskning får ej förekomma.

Poängberäkning tillämpas efter antalet fångade arter och antal fiskar av varje art. Kvoten

för varje art bestäms före start av tävlingsledningen beroende på tillgången av fisk på tävlingssträckan.

Artbestämmningen skall vara säker. Björkna, Faren och Id har förekommit i vattnet, vid ev. fångst räknas dessa i antalet men är ej kvotgivande.

För att erhålla poäng per fisk skall en arts kvot uppfyllas. Och för varje kvot som upp fyllts därefter dubblas poängen.

Ex: 1 art = 1 poäng per fisk.  2 arter = 2 poäng per fisk. 3 arter = 4 poäng.

5 arter = 8 poäng. 6 arter = 16 poäng. 7 arter = 32 poäng. O.S.V.

Kvoter. ( Kan ev. ändras ).

Abborre 5st Mört 300st Braxen 8st Löja 200st Vimma 1st Ål 2st Gärs 1st Sutare 2st Gädda1st Gös 1st Öring 1st Regnbåge 1st Lake 1st

Sarv 150st

Priser. Upp till 5 startande lag utdelas 2 lagpriser. 6 till 12 lag utdelas 3 lagpriser.

Vid 13 lag eller fler kan fler lagpriser utdelas.Vandringspris utdelas till segrande

lag i form av fyra pokaler eller likvärdigt. För att erhålla som egendom fodras

Tre inteckningar i följd eller fem utan ordningsföljd.

FK Fenans årliga utlottning på fiskeregistrering

Alla medlemmar som anmäler fiskar över viktgränserna som finns listade nedan, erhåller en lott per fisk till vår årliga utlottning. Max 5 lotter per art på fiskar över viktgränserna.

Abborre

500

g

Berggylta

650

g

Bleka

1500

g

Faren

200

g

Glyskolja

100

g

Guldlax

300

g

Gös

1500

g

Havskatt

1000

g

Hornsimpa

100

g

Id

500

g

Knot

200

g

Kummel

50

g

Lake

700

g

Lubb

1000

g

Makrill

500

g

Mört

200

g

Pigghaj

2000

g

Regnbåge

500

g

Rödknot

50

g

Sandkrypare

25

g

Sik

300

g

Skrubbskädda

250

g

Slätvar

200

g

Stäm

100

g

Tejstefisk

10

g

Vimma

50

g

Ål

500

g

Asp

200

g

Bergskädda

50

g

Blågylta

200

g

Fenknot

50

g

Gråhaj

1000

g

Gädda

1500

g

Harr

250

g

Havsöring

500

g

Hälleflundra

500

g

Karp

500

g

Kolja

300

g

Kungsfisk mindre

100

g

Lax

2000

g

Långa

1000

g

Marulk

1000

g

Oxsimpa

50

g

Piggvar

200

g

Ruda

200

g

Rödspätta

200

g

Sandskädda

100

g

Sill

150

g

Skäggtorsk

200

g

Smörbult

25

g

Sutare

500

g

Torsk

2000

g

Vittling

100

g

Öring

500

g

Benlöja

30

g

Björkna

100

g

Braxen

800

g

Färna

100

g

Gråsej

500

g

Gärs

30

g

Havsbraxen

200

g

Horngädda

200

g

Håbrand

1000

g

Knaggrocka

500

g

Kolmule

50

g

Kungsfisk större

300

g

Lerskädda

100

g

Löja

30

g

Multe

200

g

Paddtorsk

50

g

Plogjärnsrocka

500

g

Röding

400

g

Rötsimpa

100

g

Sarv

200

g

Sjurygg

500

g

Skärsnultra

100

g

Stensimpa

10

g

Taggmakrill

300

g

Tånglake

100

g

Vittlinglyra

50

g